Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia,
 • zarządzania przedsiębiorstwem (w obszarze: produkcji, logistyki, innowacji, ryzyka, informacji, finansów),
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw,
 • technik planowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo,
 • zarządzania jakością, z wykorzystaniem praktycznym podstawowych instrumentów w tym zakresie,
 • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania otoczenia przedsiębiorstwa,
 • przewidywania trendów i reakcji rynkowych,
 • doskonalenia procesów wewnętrznych,
 • analizy ilościowej i jakościowej przedsiębiorstwa/sektora,
 • identyfikowania szans i możliwości wzrostu przedsiębiorstwa,
 • kreowania i kontrolowania wartości podmiotu,
 • wykorzystywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego,
 • negocjowania i finalizowania przedsięwzięć i transakcji,
 • oceny efektywności finansowej i niefinansowej przedsiębiorstwa,
 • wdrażania systemów zarządzania, szczególnie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, z uwzględnieniem sposobów ich integracji w przedsiębiorstwie,
 • planowania i realizacji auditów wewnętrznych zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, wsparte stosownymi certyfikatami zewnętrznymi.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • menedżera
 • menedżera rozwoju
 • menedżera/konsultanta ds. jakości/środowiska/bezpieczeństwa pracy
 • analityka
 • doradcy biznesowego
 • przedsiębiorcy
 • asystenta kierownika projektu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje dodatkowe

Studiując na specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego poznasz zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  zarządzania przedsiębiorstwem oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu Studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz menedżerowie rozwoju w każdej organizacji, a także  właściciele małych przedsiębiorstw. W ramach naszej specjalności uczymy strategicznego myślenia o biznesie, przewidywania trendów i reakcji rynkowych, kreowania i kontrolowania wartości przedsiębiorstwa. Różnorodność zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji, a także generuje inspirujące pomysły na przyszłość.

Zapraszamy Osoby, które chcą pracować jako dyrektorzy zarządzający, menedżerowie rozwoju, menedżerowie projektów, analitycy finansowi i operacyjni, doradcy biznesowi oraz menedżerowie i pracownicy w działach rozwojowych przedsiębiorstw.

Zapraszamy również wszystkie Osoby, które myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych. Osoby te będą miały możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą im na osiągnięcie biznesowego  sukcesu. Nierzadko pomysł na własną firmę zaczynać dojrzewać właśnie w trakcie studiów.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w danej specjalności student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

1. Small business i firmy rodzinne
2. Analityka biznesowa - zarządzanie antykryzysowe
3. Odpowiedzialny biznes
4. Strategie rozwoju biznesu
5. Zarządzanie w korporacjach
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Ekonomika przedsiębiorstw 8 Z/E 40 20 20 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
7. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
8. Otoczenie biznesu 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Współpraca w biznesie 3 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 174 84 90 0 0 0 -
SEMESTR V
1. E-biznes 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Operacjonalizacja strategii 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
7. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym i pieniężnym 5 Z/E 26 12 14 Katedra Strategicznego Rozwoju
8. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 32 16 16 Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie produkcją 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 322 92 96 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem 3 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Kapitał intelektualny 1 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Metody ilościowe dla analityków finansowych 3 Z 22 10 12 Katedra Statystyki
4. Metody wyceny przedsiębiorstw 2 Z 14 6 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Mierniki efektywności procesów - KPI 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 158 80 64 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1311 644 519 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć