Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

HR w zarządzaniu organizacją
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • budowania strategii HR
 • planowania, rekrutacji i pozyskiwania pracowników
 • tworzenia programów Employer Branding
 • adaptacji i integracji pracowników
 • okresowego oceniania i prowadzenia rozmów oceniających
 • coachingu, mentoringu i wspierania rozwoju kompetencji pracowników
 • motywowania materialnego i pozamaterialnego
 • zarządzania talentami
 • controllingu personalnego i optymalizacji kosztów osobowych
 • prawa pracy
 • elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w zakresie tradycyjnych oraz wirtualnych form pracy online
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • strategicznego pełnienia funkcji menedżerskich i eksperckich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim
 • budowania i kierowania skutecznymi zespołami pracowniczymi
 • komunikacji oraz autoprezentacji
 • niezbędnych po awansie ze stanowiska specjalisty na menedżera
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów o charakterze interpersonalnym, psychologicznym i kulturowym w kontekście globalizacji, wirtualizacji, sieciowości, wzrostu roli pokolenia Z, wzrostu umiędzynarodowienia biznesu
 • autodiagnozy własnego potencjału zawodowego, poznania swoich mocnych i słabych stron jako menedżer oraz specjalista ds. HR
 • budowania własnego wizerunku profesjonalisty, zarządzania własną karierą, planowania ścieżki rozwoju zawodowego
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Absolwenci tej specjalności otrzymują w toku nauczania na specjalności szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności niezbędny do efektywnej pracy i sprawnego podejmowania decyzji w bardzo szerokich obszarach profesjonalnych /stanowiskach pracy na współczesnym rynku pracy:

 • na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego
 • na stanowiskach specjalistycznych w każdym obszarze funkcjonalnym związanym z kierowaniem zespołami pracowniczymi, w pionach i departamentach HR, działach zasobów ludzkich, bądź działach organizacyjnych,
 • na stanowiskach Project Manager kierujących zespołami projektowymi
 • w kierunku rozwinięcia nowoczesnej kariery jako HR Biznes Partner
 • jako freelancer, w zawodzie doradcy, konsultanta, trenera bądź coacha w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • w zakresie prowadzenia swojego własnego biznesu, jako przedsiębiorca, który sam zatrudnia, szkoli i motywuje swoich pracowników
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Przedsiębiorstwa komercyjne, prywatne (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • Organizacje i instytucje zarządzania publicznego (instytucje samorządu terytorialnego, administracja państwowa)
 • Organizacje III sektora, fundacje, stowarzyszenia
 • Firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe
 • Własna działalność usługowa i gospodarcza
 • Firmy rodzinne
 • Organizacje sportowe
 • Instytucje kultury
 • Instytucje służby zdrowia
 • Media
Informacje dodatkowe

Specjalność HR w Zarządzaniu Organizacją oferuje absolwentom nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w firmach oraz jednostkach sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Organizacji i Zarządzania, którzy mają bogate doświadczenie praktyczne w zakresie wdrożeń metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Absolwent po ukończeniu specjalności będzie wyposażony w kompetencje pozwalające mu pracować w dowolnego typu organizacji, zajmując się procesami i narzędziami HR. Posiadana wiedza umożliwi pracę na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w danej specjalności student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

1. Przywództwo i komunikacja 

2. Kształtowanie potencjału efektywnego pracownika 

3. Metody i narzędzia HRM 

4. Globalne trendy HRM 

5. Zarządzanie procesami i projektami

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
6. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
7. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 258 140 118 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metody i narzędzia HR (I) 8 Z/E 50 12 38 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Organizacja procesów wytwórczych 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 176 92 84 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Metody i narzędzia HR (II) 8 Z/E 50 12 38 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy psychologii zarządzania 3 Z 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Strategia HR i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie zmianami 1 Z 12 12
RAZEM 30 - 314 94 86 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Gra symulacyjna 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Sztuka prezentacji 4 Z 24 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Współczesne trendy HR w zarządzaniu środowiskiem pracy 3 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie marketingowe 2 E 12 12 Katedra Marketingu
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 190 100 76 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1328 668 512 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć