Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Kierunki studiów

HR w zarządzaniu organizacją
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • budowania strategii HR,
 • planowania, rekrutacji i pozyskiwania pracowników na stanowiska,
 • adaptacji i integracji pracowników oraz uwarunkowań teambuldingu,
 • okresowego oceniania i prowadzenia rozmów oceniających,
 • coachingu, mentoringu i wspierania rozwoju kompetencji
 • motywowania materialnego i pozamaterialnego,
 • zarządzania talentami,
 • controllingu personalnego i optymalizacji kosztów osobowych,
 • prawa pracy
 • elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w zakresie tradycyjnych oraz wirtualnych form pracy online
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • umiejętności strategicznego sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego, czy III sektora.
 • umiejętności wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkimi, kierowania zespołami pracowniczymi, wartościowania pracy, oraz umiejętności wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej;
 • umiejętność definiowania, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania interpersonalnych, psychologicznych, społecznych, orz kulturowych problemów i uwarunkowań podejmowania decyzji personalnych w kontekście globalizacji, wirtualizacji, sieciowości, wzrostu roli pokolenia Z, wzrostu ryzyka i umiędzynarodowienia biznesu
 • umiejętność autodiagnozy własnego potencjału zawodowego, poznania swoich mocnych i słabych stron jako specjalista zarządzania, specjalista ds. HR na rynku pracy
 • budowania własnego wizerunku profesjonalisty, zarządzania własną karierą, planowania ścieżki rozwoju zawodowego
 • komunikacji z innymi ludźmi w zakresie uwarunkowań pracy w zespole
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • Absolwenci tej specjalności otrzymują w toku nauczania na specjalności szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności niezbędny do efektywnej pracy i sprawnego podejmowania decyzji w bardzo szerokich obszarach profesjonalnych /stanowiskach pracy na współczesnym rynku pracy
 • na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
 • na stanowiskach specjalistycznych w każdym obszarze funkcjonalnym związanym z kierowaniem zespołami pracowniczymi, w zakresie pionów HR, działów zasobów ludzkich, bądź działów organizacyjnych,
 • na stanowiskach projekt menedżerów, którzy powinni samodzielnie kierować zespołami na swoich projektach 
 • w kierunku rozwinięcia nowoczesnej kariery w zakresie HR Biznes Partnera
 • w zakresie freelnacera, w zawodzie doradcy, konsultanta, trenera bądź coacha w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • w zakresie prowadzenia swojego własnego biznesu, bycia przedsiębiorcą, który sam zatrudnia, szkoli i motywuje swoich pracowników
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Przedsiębiorstwa komercyjne, prywatne (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • Organizacje i instytucje zarządzania publicznego (instytucje samorządu terytorialnego, administracja państwowa)
 • Organizacje III sektora, fundacje, stowarzyszenia
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy doradcze, konsultingowe
 • Własna działalność usługowa i gospodarcza
 • Firmy rodzinne
 • Organizacje sportowe
 • Instytucje kultury
 • Instytucje służby zdrowia
 • Media
Informacje o specjalności

Specjalność HR w Zarządzaniu Organizacją oferuje absolwentom pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi w przedsiębiorstwach biznesowych oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Organizacji i Zarządzania, którzy mają również bogate doświadczenie  praktyczne w zakresie wdrożeń metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacjach. Absolwent po ukończeniu specjalności będzie wyposażony w kompetencje pozwalające mu pracować w dowolnego typu organizacji, zajmując się procesami i narzędziami związanymi z czynnikiem ludzkim, społecznym, odnoszącymi się do budowania i kierowania zespołami pracowniczymi.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
6. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
7. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 258 140 118 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metody i narzędzia HR (I) 8 Z/E 50 12 38 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Organizacja procesów wytwórczych 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 176 92 84 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Metody i narzędzia HR (II) 8 Z/E 50 12 38 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy psychologii zarządzania 3 Z 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Strategia HR i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie zmianami 1 Z 12 12
RAZEM 30 - 314 94 86 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Gra symulacyjna 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Sztuka prezentacji 4 Z 24 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Współczesne trendy HR w zarządzaniu środowiskiem pracy 3 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie marketingowe 2 E 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 190 100 76 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1328 668 512 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć