Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, finansów, technologii informatycznych, prawa, biostatystyki i demografii),
 • przedmiotów kierunkowych (rachunkowości, zarządzania jakością, badań marketingowych, zarządzania procesami, marketing w mediach społecznościowych),
 • zagadnień specjalistycznych (prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej, systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zarządzania, organizacji procesów decyzyjnych, rozliczania procedur i kontraktów medycznych)
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • diagnozowania stanu organizacji jednostek służby zdrowia
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania zmian organizacyjnych w jednostkach służby zdrowia
 • tworzenia procedur i rozwiązań formalnych
 • pracy w zespołach
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • menedżer ds. zdrowia,
 • specjalista zarządzania społecznego,
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
 • specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych,
 • koordynator projektów i procesów zdrowotnych
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej,
 • instytuty naukowo – badawcze,
 • NFZ,
 • Inspekcja Sanitarna,
 • PIP,
 • firmy farmaceutyczne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe
Informacje dodatkowe
Informacje o kierunku
Honorowy patronat Ministerstwa Zdrowia
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. ABC IT 1 Z 20 0 20 0 0 0 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski w medycynie 2 Z 30 0 30 0 0 0 Centrum Języków Obcych
3. Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej - aspekt prawny 1 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania / Wydział Prawa i Administracji
4. Podstawy fizjologii z elementami anatomii 3 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Podstawy makro i mikroekonomii 4 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Podstawy zarządzania 4 Z/E 60 30 30 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Praktyka zawodowa 4 Z 160 0 0 0 0 160 Wydział Zarządzania
8. Psychologia organizacji 4 Z 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Wybrane metody statystyki i demografii 4 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zdrowie w skali międzynarodowej 1 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 435 150 125 0 0 160 -
SEMESTR II
1. ABC Prawa 1 Z 20 20 0 0 0 0 Wydział Prawa i Administracji
2. Ekologia i ochrona środowiska 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Informatyczne systemy wsparcia zarządzania w opiece zdrowotnej 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski w medycynie 2 Z 30 0 30 0 0 0 Centrum Języków Obcych
5. Logika w praktyce 2 Z 15 0 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Marketing usług medycznych z analizą rynku 5 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Marketingu
7. Podstawy finansów publicznych 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Bankowości i Finansów
8. Praca zespołowa 1 Z 15 0 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Praktyka zawodowa 4 Z 160 0 0 0 0 160 Wydział Zarządzania
10. Wykład do wyboru 4 Z 30 30 0 0 0 0 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 390 125 105 0 0 160 -
SEMESTR III
1. Język angielski w medycynie 2 Z 30 0 30 0 0 0 Centrum Języków Obcych
2. Komunikacja międzykulturowa 2 Z 15 0 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Marketing w mediach społecznościowych 1 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Marketingu
4. Odpowiedzialność prawna osób wykonujących zawody medyczne 2 Z 15 15 0 0 0 0 Wydział Prawa i Administracji
5. Praktyka zawodowa 4 Z 160 0 0 0 0 160 Wydział Zarządzania
6. Prawo medyczne i prawa pacjenta 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania / Wydział Prawa i Administracji
7. Rachunkowość finansowa 4 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Rachunkowości
8. System ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Prawa i Administracji
10. WF 0 Z 30 0 30 0 0 0 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
11. Wykład do wyboru 3 Z 30 30 0 0 0 0 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie strategiczne 4 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 415 135 120 0 0 160 -
SEMESTR IV
1. ABC Przedsiębiorczości 1 Z 20 0 20 0 0 0 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Finanse przedsiębiorstw 4 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski w medycynie 2 Z/E 30 0 30 0 0 0 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i gospodarowanie odpadami medycznymi 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Negocjacje i mediacje 2 Z 15 0 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Praktyka zawodowa 4 Z 160 0 0 0 0 160 Wydział Zarządzania
7. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 2 Z 15 15 0 0 0 0 Wydział Prawa i Administracji
8. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Rachunkowości
9. WF 0 Z 30 0 30 0 0 0 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
10. Wykład do wyboru 3 Z 30 30 0 0 0 0 Wydział Zarządzania
11. Zachowania organizacyjne 3 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie jakością i akredytacja joz 3 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 435 120 155 0 0 160 -
SEMESTR V
1. Academic English 1 Z 10 0 10 0 0 0 Centrum Języków Obcych
2. CV i sztuka prezentacji 2 Z 30 0 30 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 30 0 30 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Motywowanie pracowników 3 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Podstawy retoryki 1 Z 15 15 0 0 0 0 Wydział Prawa i Administracji
6. Praktyka zawodowa 4 Z 160 0 0 0 0 160 Wydział Zarządzania
7. Prawne aspekty prowadzenia działalności leczniczej 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Prawo pracy 2 Z 15 15 0 0 0 0 Wydział Prawa i Administracji
9. Seminarium licencjackie 5 Z 30 0 0 0 30 0 Wydział Zarządzania
10. Telemedycyna i e-zdrowie 1 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 3 Z 30 30 0 0 0 0 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie procesami 1 E 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
13. Zarządzanie projektami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 425 135 100 0 30 160 -
SEMESTR VI
1. ABC odpowiedzialności społecznej 1 Z 15 15 0 0 0 0 Wydział Zarządzania
2. Analiza pracy 2 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Architektura procesów biznesowych (Business Process Management) 3 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Kontraktowanie i rozliczanie usług medycznych 2 Z 15 15 0 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Ochrona danych osobowych i Elektroniczna dokumentacja medyczna 1 Z 15 0 15 0 0 0 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Podejmowanie decyzji 2 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Praktyka zawodowa 4 Z 160 0 0 0 0 160 Wydział Zarządzania
8. Projektowanie organizacji działalności medycznej 3 Z/E 30 15 15 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 6 Z 30 0 0 0 30 0 Wydział Zarządzania
10. Symulacja rozwoju przedsiębiorstwa - Biznes Plan 2 Z 30 0 30 0 0 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 0 0 0 0 Wydział Zarządzania
12. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
13. Zarządzanie zmianami 1 Z 15 15
RAZEM 30 - 445 135 120 0 30 160 -
ŁĄCZNIE 180 - 2545 800 725 0 60 960 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć