Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Inwestycje i nieruchomości
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw teorii ekonomii,
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i narzędziowym,
 • zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw: rzeczowymi i finansowymi,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu  zarządzania przedsiębiorstwem,
 • poznania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza inwestycji  i sposobów ich optymalizacji,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • poznania funkcjonowania rynku finansowego,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • inwestowania na rynku nieruchomości,
 • poznania uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości w ujęciu podstawowym,
 • zapoznania się z podstawami  zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalisty średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
 • zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • pracownika średniego szczebla w banku i biurze maklerskim.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • własnej firmie,
 • firmie deweloperskiej.
Informacje dodatkowe

Studia na specjalności  INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy, o szerokim,  w wymiarze merytorycznie i interdyscyplinarnym, charakterze. Program studiów zawiera trzy, realizowane jednocześnie, moduły merytoryczne. Pierwszy z nich – projekty inwestycyjne, zawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Drugi moduł edukacyjny to rynki finansowe. Studia w tym obszarze wiedzy dotyczą zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Trzecim modułem edukacyjnym specjalności  INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI jest gospodarowanie nieruchomościami, zwłaszcza wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót, doradztwo  i inwestowanie.

 Atuty specjalności

 • Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1774) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Program studiów jest unikatowy, odpowiada trendom edukacyjnym w krajach Europy Zachodniej.
 • Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.
 • Ważnym elementem dydaktycznym są liczne zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji gospodarczych w sferze inwestycyjnej i nieruchomościowej.  Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Katedry posiadający licencje zawodowe, między innymi maklerzy papierów wartościowych, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy na rynku nieruchomości. Zajęcia dydaktyczne prowadza również liczni eksperci z praktyki.
 • Realizowany model edukacyjny przygotowuje absolwenta do pracy o poszukiwanych umiejętnościach, zwłaszcza  na rynku nieruchomości  i w sferze inwestycyjnej przedsiębiorstw i instytucji.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka w zarządzaniu 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Podstawy biznesu 5 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
6. Zarządzanie 6 Z 75 45 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 32 - 345 165 135 45 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Statystyka 7 E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
7. Zarządzanie inwestycjami 6 E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie marketingowe 5 Z 60 30 30 Katedra Marketingu
RAZEM 29 - 330 150 180 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i bankowość 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 1 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 7 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 29 - 330 135 180 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 0 Centrum Języków Obcych
2. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zachowania konsumentów 5 E 60 30 30 Katedra Marketingu
8. Zarządzanie finansami i podatki w przedsiębiorstwie 5 E 75 30 45
RAZEM 29 - 345 150 165 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Badania marketingowe 4 Z 60 30 30 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw 6 E 75 30 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zrównoważony rozwój i zarządzanie jakością 6 E 75 30 30 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 32 - 450 135 120 45 30 120 -
SEMESTR VI
1. Kompetencje cyfrowe 4 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Rynki finansowe 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
4. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zachowania organizacyjne 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 320 135 90 60 35 0 -
ŁĄCZNIE 181 - 2120 870 870 195 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć