Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Data Science A
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności

Począwszy od roku akademickiego 2023/24 na kierunku studiów Informatyka i Ekonometria, Katedry Ekonometrii i Statystyki wspólnie rozpoczynają realizację nowej specjalności: Data Science. Powstała ona z połączenia prowadzonych od wielu lat i cieszących się dużym zainteresowaniem specjalności: Analityka Gospodarcza i Metody Analizy Danych. Program nowej specjalności został przygotowany całkowicie od nowa, uwzględniając aktualny stan wiedzy naukowej, zainteresowania studentów i potrzeby rynku pracy.

Proponujemy naszym studentom dwie ścieżki specjalnościowe A i B. Na każdej z nich studenci wybierają 3 spośród 5 bloków specjalnościowych, których realizacja pozwala uzyskać wpis na dyplomie o realizacji specjalności Data Science. Taka możliwość wyboru pozwala studentom realizować program maksymalnie dopasowany do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych.

ścieżka A

ścieżka B

Oprogramowanie analityczne i wizualizacja danych

Data Mining - eksploracja danych

Diagnozowanie zjawisk ludnościowych

Badania marketingowe

Podstawy sztucznej inteligencji

Oprogramowanie analityczne i wizualizacja danych

Podejmowanie decyzji na rynku finansowym

Analiza makrootoczenia

Analiza modeli i danych biznesowych

Modelowanie na rynku finansowym

Kierunek Informatyka i Ekonometria w 2019 roku uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, w szczególności specjalności analitycznych działają w Kole Naukowym Metod Ilościowych (KNMI). Rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę i zdobywają wyjątkowe umiejętności w czasie spotkań z wybitnymi naukowcami i praktykami. Prowadzą także własne badania naukowe, których wyniki prezentują na konferencjach studenckich.

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • nauk społecznych z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości i ekonomii i finansów umożliwiającej zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro i makroskali oraz w wymiarze globalnym,
 • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi przetwarzania, analizy i interpretacji danych opisujących zjawiska masowe,
 • eksploracyjnej analizy danych, w tym metod sztucznej inteligencji,
 • analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku,
 • metod organizacji badań społecznych i rynkowych
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • doboru odpowiednich metod i narzędzi do analiz statystycznych i ekonometrycznych,
 • wykonania analiz statystycznych ekonometrycznych i prawidłowej interpretacji uzyskiwanych wyników,
 • budowy podstawowych modeli sztucznej inteligencji i zastosowaniach ich w badaniach społecznych,
 • zaawansowanej wizualizacji danych i wyników badań,
 • prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych,
 • projektowania i realizacji komputerowych symulacji zjawisk społecznych,
 • organizowania i prowadzenia badania sondażowego, marketingowego i rynkowego,
 • posługiwania się oprogramowaniem komputerowym umożliwiającymi przeprowadzanie analiz, prognoz i symulacji, m.in. za pomocą SPSS, Statistica, Gretl,
 • programowania w językach Python i R,
 • komunikowania wyników badań w co najmniej jednym języku obcym
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu analitycznego przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy, rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego,
 • specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym
 • analityka, specjalisty w firmach i instytucjach zajmujących się badaniami opinii konsumenckiej.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • krajowe i międzynarodowe firmy świadczące usługi dla biznesu (Shared Services Centers),
 • krajowe i międzynarodowe firmy badawcze, doradcze, consultingowe, szkoleniowe,
 • agencje reklamowe, pracownie badań społecznych, firmy realizujące badania sondażowe,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • działy analityczne firm i korporacji w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka ekonomiczna 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Matematyka I 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Statystyka I 8 E 75 30 30 15 Katedra Statystyki
6. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
RAZEM 29 - 285 120 105 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Matematyka II 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
3. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Statystyka II 7 Z 75 30 30 15 Katedra Statystyki
6. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
7. Wstęp do programowania 5 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
RAZEM 29 - 345 135 150 60 0 0 -
SEMESTR III
1. Data Science - A/B 1 7 E 75 15 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
2. Ekonometria 8 E 75 30 15 30 Katedra Ekonometrii
3. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Marketing 4 Z 60 30 30 Katedra Marketingu
5. Praca zespołowa i zarządzanie projektami 4 Z 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
7. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 32 - 405 150 195 60 0 0 -
SEMESTR IV
1. Bazy danych 6 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Data Science - A/B 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
3. Data Science - A/B 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
4. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 0 Centrum Języków Obcych
5. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Prawo handlowe z elementami nauki o przedsiębiorstwie 4 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 29 - 330 135 120 75 0 0 -
SEMESTR V
1. Data Science - A/B 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
2. Finanse i bankowość 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
4. Prognozowanie 8 E 75 30 30 15 Katedra Ekonometrii
5. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 36 - 435 135 120 30 30 120 -
SEMESTR VI
1. Badania operacyjne 6 E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Data Science - A/B 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
3. Finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa 4 Z 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Finanse publiczne 4 Z 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
6. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
RAZEM 28 - 320 150 105 30 35 0 -
ŁĄCZNIE 183 - 2120 825 795 315 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć