Strona główna » Rekrutacja
Międzywydziałowe Studia Doktoranckie z Ekonomii i Zarządzania

WYDZIAŁ EKONOMICZNY I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
Z EKONOMII,FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

 

 

Forma studiówStacjonarne
Forma rekrutacjiKonkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej
Termin i miejsce składania dokumentówRejestracja elektroniczna w systemie IRK na Studia Doktoranckie: od 20 czerwca 2018 roku

Termin i miejsce składania dokumentów:
20 czerwca –20 lipca 2018 r. oraz 28 sierpnia –31 sierpnia 2018 roku
Dziekanat Wydziału Zarządzania UG, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
7 września 2018 roku od godz. 9:00
Dziekanat Wydziału Zarządzania UG, pok. 100
Do dnia 4 września 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail
z informacją o przybliżonej godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz);
 • Życiorys (formularz) zawierający krótką prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej;
 • 3 zdjęcia o wymiarze 45 mm x 65 mm;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Dodatkowo kandydat może złożyć:
 • wykaz posiadanych publikacji naukowych,
 • opinię nauczyciela akademickiego z Wydziału Ekonomicznego lub Wydziału Zarządzania UG, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • opis koncepcji rozprawy doktorskiej –z dziedziny nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse).
Warunki rekrutacjiW postępowaniu rekrutacyjnym nie mogą brać udziału pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG.
Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera przyszłego opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie studiów (kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii). W przypadku, gdy kandydat nie wybierze samodzielnie przyszłego opiekuna naukowego i nie złoży jego opinii, Komisja Rekrutacyjna proponuje opiekuna na podstawie złożonego podania kandydata i wskazanych przez niego zainteresowań naukowych.

Punktacja postępowania rekrutacyjnego:

 1. 1) Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach doktoranckich –max.3 pkt:
  1. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse) w UG –3 pkt,
  2. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse) poza UG –2 pkt,
  3. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk społecznych (poza studiami ekonomicznymi wymienionymi w lit. a i b.) –1 pkt;
 2. Wynik studiów (ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich) – max. 3 pkt:
  1. bardzo dobry–3 pkt,
  2. dobry plus –2 pkt,
  3. dobry–1 pkt,
  4. niższy niż dobry–0 punktów;
 3. Publikacje i opracowania naukowe –max. 4 pkt:
  1. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. a przyznaje się 4 pkt:
   • autorstwo albo współautorstwo artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części A ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej w systemie IRK na studia doktoranckie, lub
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism (w postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznaje się wyłącznie w przypadku artykułów opublikowanych w czasopismach, za publikacje w których przyznaje się co najmniej 8 punktów zgodnie z ww. wykazem czasopism), lub
   • autorstwo albo współautorstwo monografii (do 3 autorów);
  2. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. b przyznaje się 3 pkt:
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism oraz autorstwo albo współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce;
  3. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. c przyznaje się 2 pkt:
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism, lub
   • współautorstwo monografii (do 3 autorów), lub
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej dwóch rozdziałów w książce, lub
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 1 artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism oraz autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce;
  4. Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. d przyznaje się 1 pkt:
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 1 artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism, lub
   • autorstwo albo współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce;
 4. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty językowe, udział w konkursach) –max. 3 pkt;
 5. Opinia o kandydacie sporządzona przez nauczyciela z akademickiego Wydziału Ekonomicznego lub Wydziału Zarządzania UG posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego–max. 3 pkt:
  1. opinia na temat projektu przyszłej rozprawy doktorskiej –1 pkt,
  2. ocena przygotowania kandydata do prowadzenia badań naukowych–1 pkt,
  3. zgoda sporządzającego opinię na pełnienie funkcji opiekuna naukowego –1pkt;
 6. Ocena przedstawienia przez kandydata jego zainteresowań badawczych oraz motywacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej –max. 4 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 20.
Dodatkowe informacjeInformacje na stronach internetowych wydziałów:

Wydział Ekonomiczny,
http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
Kontakt:
Mirosława Dudek
tel.: +48 58 523 12 48
e-mail: m.dudek@ug.edu.pl


Wydział Zarządzania,
http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425
Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
tel.: +48 58 523 14 32
e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl