Strona główna » Beata Jackowska
Beata Jackowska
Beata Jackowska

dr hab. Beata Jackowska, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor uczelni
235
(+48 58) 523 11 28

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Matematyka finansowa
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Modele parametryczne
 • Studia podyplomowe
  • Eksploracja danych i modelowanie statystyczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

Problematyka seminarium dotyczy metod analizy danych i ich wykorzystania przede wszystkim do oceny ryzyka występującego w życiu ekonomiczno-społecznym, a także do identyfikacji czynników ryzyka, np. ryzyka bezrobocia, niewypłacalności, zakończenia działalności gospodarczej, wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

W ramach seminarium mogą być realizowane tematy m. in. z następujących obszarów:

 1. Statystyczna ocena ryzyka: konstrukcja modeli ryzyka na podstawie danych empirycznych (np. szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia badanego zdarzenia losowego), klasyfikacja ryzyka (podział jednostek badania na rozłączne jednorodne grupy ryzyka).
 2. Metoda scoringowa oceny ryzyka: punktowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia na podstawie cech badanych jednostek (np. punktowa ocena wniosku ubezpieczeniowego, kredytowego).
 3. Metody analizy przeżycia (historii zdarzeń) w badaniu czasu upływającego do wystąpienia zdarzenia losowego (np. do wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, do zakończenia działalności gospodarczej).
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

The seminar's issues relate to data analysis methods and their use primarily to assess the risk of economic and social life, as well as to identify risk factors, e.g. unemployment risk, insolvency, termination of business, occurrence of an insurance event.

As part of the seminar topics can be implemented, among others from the following areas:

 • Statistical risk assessment: construction of risk models based on empirical data (e.g. estimation of the probability of occurrence of a random event), risk classification (division of study units into disjoint homogeneous risk groups).
 • Risk scoring method: scoring the likelihood of an event based on the characteristics of the units being examined (e.g. scoring the insurance, credit application).
 • Methods for analysing survival (history of events) in the study of the time elapsed to the occurrence of a random event (e.g. to the occurrence of an insurance event, to the termination of economic activity).

Egzaminy i zaliczenia

 • Modele parametryczne [w]
 • grupa: S42-11
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

Publikacje